Jan Heyse

"Gezicht op Veere, 1911"


nummer 15511
Kunsthandel Studio2000 Schilderij

Jan Heyse

Geboren: 1882.

Overleden: 1954.

Schilder.

Meer Heyse, Jan

Komt voor in deze selectie:
Zeeuwse kunst

JAN HEYSE
Zierikzee 1884-1954 Veere

VIEW OF VEERE
1911

Oil on canvas
35 x 45 cm.
Signed: upper right

Heyse was described by colleague artist Paul Arntzenius as "a quiet and shy person." The work of the sensitive painter and draftsman matched his character. Although he exhibited several times in Amsterdam and later in Domburg with the more modern working artists, there was no avant-garde reversal in his work. Heyse mixed religious subjects with everyday life in Zeeland, allowing him to enforce respect with profane subjects. He occupied himself in seclusion with what the NRC called 'mystical' work and 'the internalization of an infinite feeling in the finite.' Just like his drawings, Heyses's graphic art also breathed this atmosphere. He mastered various techniques and as a thorough craftsman he applied them with an almost medieval patience. He seemed to seek the greatest purity, the emotion of the deepest simplicity, without becoming sentimental. The graphic critic R.W.P. de Vries jr. noted in 1915 a 'preference for the noble, gentle', but, he wrote, 'it remains strict, serious drawing work'. Because of this fine, modest and often decorative drawing style, Heyse was regularly invited to make illustrations for calendar magazines, the Zeeland Picture Book - which Princess Juliana was presented on her tenth birthday by the women and girls of Zeeland -, the commemorative book for the twenty-five years of government jubilee of Queen Wilhelmina and the Holland Lieder Book. In 1930, his block books were distributed in a bibliophile edition.


JAN HEYSE
Zierikzee 1884-1954 Veere

GEZICHT OP VEERE
1911

Olieverf op doek
35 x 45 cm.
Gesigneerd: rechts boven

Heyse werd door collega-kunstenaar Paul Arntzenius omschreven als ‘een stille teruggetrokken figuur die wat schuw door het leven ging en zich afzijdig hield van het kunstenaarswereldje in Veere en Domburg.’ Het werk van de gevoelige schilder en tekenaar sloot aan bij zijn karakter. Hoewel hij in Amsterdam en later in Domburg meermaals exposeerde met de moderner werkende kunstenaars, kwam er in zijn werk geen avant-gardistische omslag. Heyse vermengde religieuze onderwerpen met het Zeeuwse alledaagse leven, waardoor hij met profane onderwerpen eerbied wist af te dwingen. Hij hield zich in afzondering bezig met wat de NRC noemde ‘mystiek’ werk en ‘de verinnerlijking van een oneindig gevoel in het eindige.’ Evenals zijn tekeningen ademde ook Heyses grafiek deze sfeer. Hij beheerste uiteenlopende technieken en als een gedegen ambachtsman paste hij deze met een bijna middeleeuws geduld toe. Hij leek te zoeken naar de grootste zuiverheid, de ontroering van de diepste eenvoud, zonder dat hij sentimenteel werd. De graficus-criticus R.W.P. de Vries jr. constateerde in 1915 een ‘voorkeur voor het edele, zachte’, maar, schreef hij, ‘het blijft streng, ernstig teekenwerk’. Juist door deze fijne, bescheiden en vaak decoratieve tekenstijl werd Heyse met een zekere regelmaat uitgenodigd om illustraties te maken voor kalenderbladen, het Zeeuws Prentenboek – dat Prinses Juliana op haar tiende verjaardag kreeg aangeboden door de vrouwen en meisjes van Zeeland –, het gedenkboek voor het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina en het Hollandsch Liederboek. In 1930 werden bovendien zijn blokboekjes in een bibliofiele oplage verspreid.

 

Olieverf op doek

Meer werken van Jan Heyse (1882-1954)

Gezicht op Veere, 1911
Jan Heyse (1882-1954)
Kaai bij Veere
Jan Heyse (1882-1954)
Portret van Lena de Roo
Jan Heyse (1882-1954)
Het Veersche Gat
Jan Heyse (1882-1954)
Verkocht
Landschap met koeien en paarden te Veere
Jan Heyse (1882-1954)
Verkocht